EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI

Aşağa gitmek

EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI

Mesaj  chatLakqitaRist Bir Cuma Mayıs 09, 2008 11:05 am

EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI

1- 1. siham-ı kaza
2. hüsn ü aşk
3. hayrabad
4. risaletü’n-nushiyye
5. hayriyye
Yukarıdaki eselerin kime ait olduklarını yaznlarına yazınız.
Cevap: 1. siham-ı kaza: nefi
2. hüsn ü aşk: şayh galip
3. hayrabad: nabi
4. risaletü’n-nushiyye: yunus emre
5. hayriyye: nabi

2- yunus emre ile fuzulinin ortak özelliklerinden 4 tanesini yazınız.
Cevap: ilahi aşkı konu edinmişlerdir. Lirik bir söyleyişe sahiptirler. Mesnevi türünde eserleri vardır. Kendinden sonraki şairler üzerinde etkili olmuşlardır.

3- nedimle ilgili 4 maddelik bilgi veriniz.
Cevap: 18. yüzyıl şairidir. Şarkı türünün en ünlü şairidir. Aşk, şarap, hayattan zevk alma temalarını işlemiştir. İstanbul Türkçesini divan edebiyatında başarıyla kullanmıştır.

4- divan edebiyatı nesrinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Cevap: yazı dilinin konuşma dilinden ayrı ve ağır olması. Süslü, sanatlı bir dili
benimsemesi. yabancı sözcüklere yer verilmesi. Cümlelerin genellikle çok uzun olması.

5- ümidimiz bu ölürsek de biz, yaşar mutlak
vatan sizinle şu zindan karanlığından uzak
bu dizelerdeki söz sanatlarını bulunuz.
Cevap: istiare, tezat

6- kimi zaman baş yetmez
ellerden yardım alırız
bu dizelerdeki ‘ellerden’ sözcüğündeki söz sanatını bulunuz.
Cevap: tevriye

7- murabba nazım biçimi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: 3-7 dörtlükten oluşur. Uyaklanışı aaaa, bbbb, cccc…. şeklindedir. Konusu felsefi düşünceler ve aşktır. Şarkının bestelenmiş halidir. Ünlenen şairi Namık kemaldir.

8- aşık tarzı halk edebiyatının özelliklerinden 4 tanesini yazınız.
Cevap: 16. yüzyıldan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Hece ölçüsü kullanılmıştır. 3 veya 5 dörtlükten oluşur. Halk ozanları tarafından söylenen ve saz eşliğinde bestelenen şiirlerdir.

.
9- ekin ektim bitmiyor,
boya vurdum tutmuyor,
aramızda dağlar var,
elim yare yetmiyor

şekerli yemek yaptım,
boğazımdan gitmiyor.
Yukarıdaki maninin çeşidi belirleyerek özelliklerini yazınız.
Cevap: artık manidir. Özellikleri: tam maniye eklenmiş olan biri bağımsız diğeri tam maniye bağımlı olan iki dizeden oluşur. Uyaklanışı aa, ba, ca… şeklindedir.

10- halk edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladığı deftere………. (cönk) denir
budalaname………….(kaygusuz abdal) ın eseridir.
Gazelin uyaklanışı…………(aa, ba, ca…) şeklindedir
Baki………………..yüzyıl şairdir.(16. yüzyıl)
Tasavvuf edebiyatının ilk şairi…………..( hoca Ahmet yesevi) dir.
Peygamberleri övmek için yazılan kasidelere……….(naat) denir.
Hüsrev ü şirin mesnevisi…………….eseridir.(şeyhinin)

11- aşık tarzı halk edebiyatı türlerini yazınız.
Cevap: koşma, semai, destan, varsağı

12- tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri nelerdir?
Cevap: ilahi, nefes, methiye, deme, devriye, nutuk, şathiye

13- ilahi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: 8 li hece ölçüsüyle yazılır. Allah aşkı konu edinir. Nazım birimi dörtlüktür.

14- dinleyin ağalar mehdin eyleyim
elma yanaklımın, kara kaşlımın
o gül yüzlerine kurban olayım
gel gerdanlımın da sırma saçlımın
bu dörtlüğün nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) mani B) semai C) ilahi D) varsağı E) koşma
Cevap: E

15- hem anonim halk edebiyatında hem de aşık edebiyatında görülür. Toplumu etkileyen olaylar abartılı biçimde anlatılır. Genellikle uzun şiirlerdir.
Bu parçada sözü edilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilahi B) varsağı C) mani D) destan E) semai
Cevap: D

16- aşağıdaki nazım biçimlerinden hangileri yalnızca beyit birimiyle yazılabilir?
A) gazel- kaside- müstezat
B) kıt’a- rubai- şarkı
C) mesnevi- kıt’a- şathiye
D) murabba- rubai- gazel
E) kaside- gazel- murabba
Cevap: A

17- sevgi ve güzellik konulu bir koşma türü olan ………….. en çok Karacaoğlan tarafından kullanılmıştır.
Yiğitlik ve savaş konularını işleyen ………… en çok Köroğlu tarafından kullanılmıştır.
Halk edebiyatında kişilerin ve toplumun aksayan yünlerini işleyen …………… divan edebiyatında hiciv olarak adlandırılır.
Sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen …………….. divan edebiyatında mersiye olarak adlandırılır. Boşlukları doldurunuz.
Cevap: 1. boşluk: güzelleme, 2. boşluk: koçaklama, 3. boşluk: taşlama, 4.boşluk: ağıt

18- semainin özelliklerini yazınız.
Cevap: 8 li hece ölçüsü kullanılır. Dörtlük sayısı 3-6 arasında değişir. Sevgi, gurbet, doğa gibi konuları ele alır. Özel bir beste ile söylenir

19- boş bir gece, rüya doludur sandığımız
Hala bizi korkutmada yalnızlığımız
Issızlığın ortasında bir çizgi bile
Olmaktan uzak, ıssızlığımız, çığlığımız
Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) mesnevi B) gazel C) rubai D) ilahi E) kaside
Cevap: C

20- aşağıdakilerden hangisi hal edebiyatı şairi değildir?
A) Süleyman çelebi B) dertli C) gevheri D) seyrani E) kayıkçı kul Mustafa
Cevap: A

21- I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.
Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II D) I ve III E) IV ve V
Cevap E

22- Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt D) Devriye E) Taşlama
Cevap B

23- Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?
A) Özel bir ezgisi vardır.
B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.
Cevap B
24- Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
A) Karacaoğlan – Yunus Emre
B) Yunus Emre – Mevlana
C) Dadaloğlu – Karacaoğlan
D) Mevlana – Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu
Cevap C

25- I. Uyak örgüsü
II. Konuları
III. Hece ölçüsü
IV. Dörtlük sayısı
V. Anonim olması
Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?
A) V B) IV C) III D) II E) I
Cevap A

26- "....... , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir."
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi
Cevap: B

27-
I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir.
IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

A) III. ve V
B) III. ve IV
C) III ve V
D) II ve IV
E) II. ve IIII
Cevap: A


28- methiye ve nutuk anonim halk edebiyatı ürünüdür(…)
Koşma 11 li hece ölçüsüyle söylenir(…)
Divan şiirinde dil süslü ve sanatlıdır(…)
Methiyeler lirik bir şekilde söylenri(…)
Cevap: yanlış, doğru, doğru, doğru

29- gevheri, seyrani, sümmani’yi an
Ömer gibi ağla, kerem gibi yan
Bu dizelerde hangi edebi sanat vardır?
Cevap: telmih

30- aşağıdaki eserlerden hangisi fuzuliye ait değildir?
A) Leyla ile macnun B) şikayetname C) hüsn ü aşk D) beng ü bade
E) hadikatü’s Süeda
Cevap: C

31- Dadaloğlu'ndan
"Belimizde kılıcımız kirmanî .
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir"
Yukarıdaki dörtlüğün ölçü,uyak şeması,uyakları, nazım şekli ve nazım türünü
belirtiniz.
CEVAP: a -------- kirmanî (-anı) Zengin
a -------- temreni Uyak
b -------- bizimdir
a -------- fermanı
Ölçü: 11'li hece ölçüsü
Nazım şekli: Koşma
Nazım türü: Koçaklama

chatLakqitaRist
Mod
Mod

Mesaj Sayısı : 108
Kayıt tarihi : 09/05/08
Yaş : 27
Nerden : İstanßuL...

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞIDI

Mesaj  chatLakqitaRist Bir Cuma Mayıs 09, 2008 2:12 pm

Umarım yardımcı olabilmişizdir arkadaşlar...

chatLakqitaRist
Mod
Mod

Mesaj Sayısı : 108
Kayıt tarihi : 09/05/08
Yaş : 27
Nerden : İstanßuL...

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz